Παράταση υποβολής προσφορών για τον διαγωνισµό μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016


Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων µε την αρίθµ. 328/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίζει την παράταση υποβολής προσφορών για τον ∆ιεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων,
           για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισµού 2.388.088,52 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 9% (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) µε Αριθµό ∆ιακήρυξης 58893/5033/2015.

Η νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 και ώρα 15.00, ενώ η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015 και ώρα 10.00.


Ο δ/ντης Οικονοµικών Υπηρεσιών


Μαούτσος Ευάγγελος

Σχόλια