Σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) έτους 2015


O Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) έτους 2015, που απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα. Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, θα έχει τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:


1. Εκμάθηση ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Ιταλικά, Ρώσικα).

2. Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και χρηματοδότησης ΜΜΕ.

3. Δημόσιες σχέσεις - Marketing επιχειρήσεων.

4. Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων - HACCP.

5. Χρηματοοικονομικό MANAGEMENT-MARKETING-ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

6. Οργάνωση γραφείου – εξυπηρέτηση πελατών.

7. Πληροφορική.

8. The art of personal selling, Σύγχρονη μεθοδολογία της πώλησης σε περίοδο κρίσης.

9. Διαχείριση πελατών – κρίσεων.

Στα εν λόγω σεμινάρια, θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%. Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00 € ανά ώρα και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα:

1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή - Σφραγίδα Επιχείρησης) (ή από το Εργατικό Κέντρο).

2. Στοιχεία καταρτιζομένων.

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Αδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Επικυρωμένη από δημόσια αρχή).

5. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με το ΑΦΜ του καταρτιζομένου.

6.Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού.

7. Ακριβές Αντίγραφο Θεώρησης Βιβλιαρίου ΙΚΑ για έτος 2015-6.

Πληροφορίες:

ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 09.00 – 15.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX: 22840 22262

Σχόλια