Ενημέρωση για την πορεία της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου
Το έργο έχει  προϋπολογισμό 1.132.286 ευρώ.

Η διαθέσιμη πίστωση στις αρχές του 2015 ήταν 130.000 €, ποσό που έχει κατανεμηθεί στον λογαριασμό του έργου και έχει πληρωθεί στον ανάδοχο.

Στη συνέχεια και μετά την έγκριση, στις 4-5-2015, των πιστώσεων για το τρέχον έτος, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υπέβαλε αίτημα κατανομής ποσού 140.000 € μέσω του κεντρικού λογαριασμού στις 13-5-2015 για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού και του αναμενόμενου 3ου.

Η εν λόγω κατανομή εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 55767/22-5-2015 Απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία όμως δεν έχει εκτελεστεί έως σήμερα από την Τράπεζα της Ελλάδας, λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Συνέπεια της παραπάνω καθυστέρησης στην πληρωμή των παραπάνω λογαριασμών ήταν ο ανάδοχος του έργου να στείλει επιστολή στον Δήμο Πάρου για διακοπή των εργασιών του.

Οταν θα υπάρξει χρηματοδότηση και πληρωθούν οι λογαριασμοί ο ανάδοχος του έργου θα προβεί σε άρση της διακοπής εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω το έργο προβλέπεται να μεταφερθεί στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Το έργο είναι προενταγμένο στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και πρόκειται να επαναξιολογηθεί και να ενταχθεί οριστικά όταν θα δημοσιευτεί σχετική πρόσκληση αρχές Φθινοπώρου.
Σχόλια